تیم پشتیبان متخصص

تیم پشتیبان متخصص

خوشبختانه برای اولین بار ، در سورن ، استاندارد مشخصی برای فعالیت متخصصین و کارشناسان علوم ورزش در حوزه سالمت تعریف گردیده است ،تا از یک سو این افراد برای محیط کار و داشتن زیر ساخت مشخصی برای ارائه خدمات خود،با چالش ، مواجه نباشند و از سوی دیگر ،عموم جامعه برای دریافت خدمات تناسب اندام ،بتوانند ،به یک استاندارد تعریف شده از عملکرد مربیان و خدمات تعریف شده توسط آنها اعتماد کرده و بر اساس نیاز خود ،این خدمات را دریافت نمایند .

متخصصین سورن بر اساس مدارک تحصیلی مرتبط با علوم ورزش و گواهینامه های معتبر مربیگری و در ضمن مصاحبه برای تعیین میزان تجربه فعالیت های ورزشی و مربیگری آنها انتخاب میشوند .  با آرامش خیال در خواست برنامه کنید تا اولین کارشناس درخواست شمارا تایید و برنامه شما را تهیه کند .

  دریافت برنامه

  سورن سنتر مربی آنلاین شما …
  با بهره گیری از مربیان و متخصصان و با توجه به ویژگیهای بدنی هر کاربر، برنامه ای منعطف، اجرایی و متناسب با محیطی که کاربر در نظر دارد، تدوین و ارائه می کنیم. در اجرای برنامه تنها نخواهید بود، همواره حمایت و پیگیری مستمر مربی و تیم پشتیبان متخصص را با انرژی و انگیزه خواهید داشت.

  آدرس:

  اصفهان، خیابان کاشانی

  شماره تماس:

  989331041004+

  ایمیل:

  info@sorencenter.com

  سبد خرید